Nová kniha z produkcie múzea.

21. 11. 2017
Poklad keltských mincí z Hrhova

Osudy pokladov bývajú opradené sieťou tajomstiev. Dôvody ich hromadenia, osoby, ktoré cenný majetok vlastnili, i obdobie uloženia do skrýše zostávajú väčšinou neznáme pre čas, ktorý uplynul od ukrytia cenností. I keď objavy pokladov siahajú často iba do nedávnej minulosti, pre ich hmotnú stránku, čo predstavuje mnohokrát nezanedbateľné množstvo drahého kovu, zostávajú okolnosti mnohých nálezov neobjasnené. Historický význam niektorých objavov tak zostane pre dejiny navždy stratený. Poklady z predhistorických a historických čias sú o to významnejšie, že poskytujú hmotné pamiatky s množstvom nezastupiteľných informácií, ktoré nemôžu nahradiť žiadne iné pramenné materiály. Toto konštatovanie sa v plnej miere vzťahuje i na hromadné nálezy keltských mincí. Často majú význam nielen pre posun poznatkov o mincovníctve Keltov, ale umožňujú overiť i písomné správy, čo o tomto etniku zanechali viacerí antickí autori.

Pokiaľ mincové poklady pozostávajú z viacerých typov mincí, pochádzajúcich navyše z rôznych regionálnych oblastí, môžu výrazne prispieť i k určeniu, resp. spresneniu obdobia ich vzniku či ukrytia. Za hromadný nález takéhoto druhu, aj keď obsahom nepatrí k najväčším hromadným nálezom keltských mincí na Slovensku, možno považovať i poklad mincí objavený v Hrhove okres Rožňava. Ide však o súbor, ktorý pozostáva z mincí dvoch odlišných regiónov osídlených v staroveku keltskými kmeňmi. Hrhovský nález je preto mimoriadne dôležitý článok pri vyplňovaní medzery o počiatkoch keltského mincovníctva v celom dunajsko-karpatskom sídelnom priestore.

Autor: Július Fröhlich
Recenzenti: PhDr. Karol Pieta, DrSc. (Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied), Mgr. Marek Budaj, PhD. (Slovenské národné múzeum – Historické múzeum)
Vydala: Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica, 2017
Prvé vydanie
Fotografie, tabuľky, mapy: © Július Fröhlich, archív autora
Jazyková redakcia: Daniela Marsinová
Resumé: NBS – Oddelenie medzinárodných vzťahov
Grafický dizajn: © Matúš Lelovský
Tlač: PATRIA I, s. r. o., Prievidza
ISBN: 978-80-8043-230-0
Všetky práva vyhradené.

Ďalšie aktuality

12. 4. 2024

V máji bude múzeum otvorené aj počas sviatkov

Sviatok práce a Deň víťazstva nad fašizmom oslávte v Múzeu mincí a medailí.

10. 4. 2024

Stretnutie hudby s výtvarným umením

Jarný koncert kremnickej ZUŠ v galérii múzea sa uskutoční 29. apríla.

4. 4. 2024

Pozývame na prechádzku barokovou Európou

Na jarnom koncerte 26. apríla zaznie stará hudba.

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.