Vzdelávacie a zážitkové programy

Múzeum pre všetky vekové kategórie

 • Lektorské výklady

  • Líce a rub peňazí – Peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska

   • história a vývoj platobných prostriedkov na území našej krajiny od najstarších čias až po súčasné mince a bankovky, komplexné dejiny medailérstva;
   • vznik múzea; dejiny mesta Kremnica, správy mesta, remesiel a továrenskej výroby, každodenného života kremnického mešťana, ale aj významné návštevy v histórii mesta;
   • kremnické baníctvo a hutníctvo.

  • Mestský hrad

   • história založenia mesta Kremnica a mincovne;
   • prierez históriou baníctva v Kremnici;
   • vznik, vývoj a funkcia Mestského hradu;
   • opis jednotlivých objektov v areáli Mestského hradu a ich funkcia;
   • Kostol sv. Kataríny – stavebný vývoj, pamiatková obnova, opis interiéru (oltárov, sôch, malieb, legendy o svätcoch), informácie o organe;
   • legendy a zaujímavosti.

  • Meštiansky dom

   Výklad k historicko-umeleckej výstave s názvom Strela jasná okovaná! s podtitulom Kremnický meštiansky strelecký spolok a jeho terče. Návštevník sa oboznámi s dejinami kremnického meštianskeho streleckého spolku a jeho terčov.

  • Galéria

   Komentované prehliadky výstav a lektorované prehliadky aktuálnych výstav.

 • Zážitkové programy

  • Po stopách zlata

   Baníctvo píše históriu Kremnice…

   Prečo má Kremnica prívlastok „zlatá“? Kde a akým spôsobom sa dobývalo zlato a kde sa potom uchovávalo pod prísnym dohľadom? Aký bol bežný život baníkov a v akých podmienkach pracovali? Aké nástroje a pomôcky používali pri práci? Ako dokázali prežiť hlboko v podzemí? Čo sa stalo zo získaným zlatom, kam putovalo a čo sa z neho vyrábalo? Prečo sa už dnes zlato neťaží?  Mala jeho ťažba rozhodujúci vplyv na rozvoj mesta?

   V rámci tohto kombinovaného zážitkového programu prebiehajúceho vo viacerých expozíciách sa dozviete odpovede na tieto a iné otázky podložené historickými faktami, ale aj zaujímavosťami z bežného života baníkov či mešťanov.

   Expozície: Mestský hrad, Líce a rub peňazí, Meštiansky dom

  • Keď sa zaľúbi do záľuby

   Každý má svojho koníčka. Kremnickí muži sa vo voľnom čase cibrili v „rytierskej hre“. Účastníci sa dozvedia, kedy sa trávenie voľného času dostalo do života ľudí, ako sa mení a vyvíja. Edukačný program rozvíja kompetenciu formulovať názor o svojich snoch, potrebách, záujmoch, stanovení si cieľov, sebarealizácii a sebapoznaní. Svoju záľubu sa pokúsia zobraziť graficky.

   Expozícia: Meštiansky dom

  • Kto na nás hľadí z morového stĺpa?

   Koho zobrazujú sochy? Aký je ich význam? Koho chránia? Rozprávanie o jednej z najkrajších barokových pamiatok na Slovensku – Morovom stĺpe sv. Trojice v Kremnici.

   Štefánikovo námestie

  • Strelecké preteky

   Už v stredoveku vedeli kremnickí muži narábať so zbraňou, aby svoje mesto v prípade potreby obránili. V meštianskom streleckom spolku organizovali spoločenské, športovo-relaxačné a slávnostné strelecké preteky. Dodnes je streľba v rôznych podobách športová disciplína. V našej múzejnej strelnici si zorganizujeme strelecké preteky so svojimi pravidlami a povelmi: „Nabíjať!“ „Zacieliť!“ „Na môj povel. Páľ!“ Môžeme si pridať aj ďalšie disciplíny, hry a aktivity podľa vekových kategórií a počtu účastníkov.

   Expozícia: Meštiansky dom

 • Vzdelávacie programy

  • Vedomostná úroveň predškolákov

   • Prvýkrát v múzeu

    Čo tam? Čo je múzeum? Na čo potrebujeme múzeum? Čo je v múzeu? Prečo chodíme do múzea? Ako sa a v múzeu správame? Kto pracuje v múzeu? Na tieto otázky hľadajú odpovede malí návštevníci a zistia, že vlastne o múzeu všetko vedia. A čo nevedia tak sa dozvedia.

    Expozícia: Meštiansky dom

   • História hrou

    Základným cieľom programu je rozvíjanie predstavivosti a osvojenie si nových pojmov. Počas prehliadky Mestského hradu deťom hravou formou priblížime históriu miesta primerane ich veku, napr. prostredníctvom legiend. Deti dostanú skladačky s obrázkami z hradu (objekty,  predmety), ktoré sa snažia vyhľadať a opísať ich.

    Expozícia: Mestský hrad

   • Umenie nie je súženie

    Všetci si nosíme v sebe umelecké sklony, ktoré viac či menej rozvíjame. Na dreve maľované obrazy, do ktorých sa strieľalo, vyskúšame interpretovať rôznymi umeleckými prostriedkami – dramaticky, rytmicky, výtvarne, slovne, čím vznikne prienik medzi hudobnou výchovou, výtvarnou výchovou, telesnou výchovou, dramatickou výchovou a literatúrou. Program rozvíja kreativitu účastníkov, preto sa ho môže zúčastniť každý.

    Expozícia: Meštiansky dom

   • Nájdi si vlastného permoníka

    Cieľom programu je hravou formou oboznámiť malých škôlkarov s baníckou históriou mesta. Zaspievame si banícke piesne, porozprávame sa o živote baníkov pracujúcich v dávnej minulosti, zahráme sa na baníkov a pohľadáme kúsočky zlata ukryté v podzemných štôlňach. Pomôžu nám pri tom bájni permoníci, ktorých obrázok si deti odnesú so sebou domov.

    Expozícia: Líce a rub peňazí

  • Vedomostná úroveň žiakov základných škôl

   • Premeny baníctva

    Viete, prečo má Kremnica prívlastok „zlatá“? Viete, kde sa v Kremnici ukrýva zlato a striebro a aké mince sa razili z týchto vzácnych kovov? Viete si predstaviť ťažkú prácu baníka, vďaka ktorému sa vzácne rudy dostali na povrch? Príďte k nám a pozrieme sa na to vlastnými očami.

    Expozícia: Líce a rub peňazí

   • Remeslá a cechy

    Viete, čo v minulosti vyrábali ľudia, ktorí dodnes nesú meno Schmidt, Schuster či Puškár? Viete, čo sa ukrývalo v truhlici s cechovými insígniami? Vedeli by ste vymenovať cechy, ktoré pôsobili na Slovensku? Viete, ako sa študovalo v minulosti? Príďte a vydáme sa na vandrovku do minulosti spolu s tovarišmi.

    Expozícia: Líce a rub peňazí

   • Hľadanie pokladu

    Základným cieľom programu je rozvíjanie predstavivosti a osvojenie si nových pojmov. Počas prehliadky Mestského hradu deťom hravou formou priblížime históriu miesta primerane ich veku, napr. prostredníctvom legiend. Deti dostanú skladačky s obrázkami z  hradu (objekty,  predmety), ktoré sa snažia vyhľadať a opísať ich.

    Expozícia: Mestský hrad

   • Kremnica ako ju nepoznáme

    Interaktívny program obohatený s hranou scénkou legendy o nájdení zlata v Kremnických vrchoch, pričom aktérmi scénky sú samotné deti. Obsahom výkladu je rozprávanie zamerané na históriu Mestského hradu a Kremnice ako banského a minciarskeho mesta. Žiaci majú možnosť vstupovať aktívne do výkladu lektora, majú možnosť prejaviť svoje vedomosti a rôzne postrehy.

    Expozícia: Mestský hrad

   • Strela Viliama Tella

    Slovenský jazyk je pestrý a rozmanitý ako strelecké terče na výstave „Strela jasná okovaná!“ Tristohrmených, čo znamená veta Strela jasná okovaná!? Frazeologizmy používame v našom jazyku v podobe prísloví, porekadiel, úsloví, ustálených slovných spojení, výrazových prostriedkoch ako slang a žargón. Budeme sa triafať do ich významov tak dobre, ako keď Viliam Tell triafal do jablka na hlave svojho syna? „Kokso“, snáď „trafíme do čierneho“, keď nás už „hodili do jamy levovej.“Vzdelávací program cibrí slovnú zásobu, predstavivosť a prepojí grafické zobrazenie s verbálnym prejavom.

    Expozícia: Meštiansky dom

   • Za mincou poznania

    Viete, kedy sa vo svete začali používať mince ako platidlo a čím sa platilo predtým? Viete, ako ľudia vyrobili z drahého kovu okrúhlu platničku a kto jej dal potom „tvár“? Príďte a vyrazíme po stopách premeny mincí od keltských až po eurá, ktoré nosíme dnes v peňaženke.

    Expozícia: Líce a rub peňazí

  • Vedomostná úroveň študentov stredných a vysokých škôl

   • Neogotika a gotika

    Študenti sa v tomto programe oboznámia priamo na umeleckých dielach s náboženskou symbolikou a ikonografiou svätcov – oltáre, sochy, svorníky, výmaľba. V priebehu storočí si vytvorila kresťanská ikonografia poznávacie znaky zobrazovaných svätcov prostredníctvom predmetov symbolického významu, tie si konkrétne opíšeme na konkrétnych dielach v kostole sv. Kataríny, aj s legendami, ktoré sa o nich hovoria.

    Expozícia: Mestský hrad

   • Zločin a trest

    Návštevníci sú základnou informáciou oboznámení o histórii mesta a hradu. Následne  formou otázok a odpovedí detí si vysvetlíme, čo je znamená právo a spravodlivosť a ako sa vyvíjalo počas histórie, formy trestov v minulosti v porovnaní so súčasnosťou. Zodpovedajú sa otázky, čo deti  považujú za závažné porušenie práva, slobody oni,  aké formy trestu by navrhli najviac v súčasnej dobe, či je niečo, čo im vadí a trápi ich… a porovnáme to s právom, spravodlivosťou a zmýšľaním a konaním ľudí v minulých dobách.  Nakoniec môžu malí návštevníci vyplniť pracovný list, v ktorom k jednotlivým „zločinom“ priradia tresty.

    Expozícia: Mestský hrad

   • Ikonografia a atribúty svätcov

    Študenti sa v tomto programe oboznámia priamo na umeleckých dielach s náboženskou symbolikou a ikonografiou svätcov – oltáre, sochy, svorníky, výmaľba. V priebehu storočí si vytvorila kresťanská ikonografia poznávacie znaky zobrazovaných svätcov prostredníctvom predmetov symbolického významu, tie si konkrétne opíšeme na konkrétnych dielach v kostole sv. Kataríny, aj s legendami, ktoré sa o nich hovoria.

    Expozícia: Mestský hrad

   • Baníctvo včera a dnes

    Výklad zameraný na vznik mesta Kremnica, mincovne – razbu mincí, tradíciu baníctva a mincovníctva za obdobie od stredoveku po súčasnosť. Objasňuje problematiku obnovy baníctva, ak by k nej došlo v súčasnosti. Objasňuje aj  legislatívny rámec banského zákona, ktorý  umožňuje sa uchádzať a získať dobývací priestor rôznym ťažiarskym  spoločnostiam.  Vysvetľuje rozpory a náhľad spoločnosti – komunity v Kremnici – s ich postojom k danej situácii, ktorá dlhodobo „ťaží“ mesto a brzdí rozvoj. Zlato, ktoré bolo v minulosti pre mesto požehnaním sa za posledné roky stalo prekliatím.

    Expozícia: Mestský hrad

   • Od morových epidémií po dnešok

    Program má za cieľ doplniť učivo dejepisu o poznatky z oblastí každodenného života v priebehu jednotlivých historických období od stredoveku až po dnešok. Program približuje, ako žili ľudia rôznych sociálnych skupín (roľníci, obyvatelia miest, aristokracia) v stredoveku. Rozpráva o spôsobe života a dobovom chápaní rôznych aspektov, ktoré ovplyvňovali zdravie a chorobnosť – hygiena, výživa a podobne.

    Expozícia: Mestský hrad

   • Premeny peňazí

    Cieľom programu je previesť študentov históriou a vznikom platobných prostriedkov na našom území – od najstarších čias až po súčasné mince a bankovky. V rámci programu sa študenti oboznámia aj s predmincovými platidlami či spôsobom razby prvých mincí. Výklad je zameraný aj na historické súvislosti, ktoré vplývali na výber materiálu platidiel a zmenu ich podoby.

    Expozícia: Líce a rub peňazí

 • Finančná gramotnosť

  Finančné vzdelávanie 5peňazí od Národnej banky Slovenska, za ktoré neplatíte.

 • Stretnutia s kurátormi

  Nepravidelný cyklus stretnutí s kurátormi je nadstavbou výstavného programu Pozoruhodný exponát. V tomto programe kurátori vystavujú v sklenenom trezore predmety zo zbierok múzea, ktoré považujú za mimoriadne zaujímavé. Na stretnutiach s verejnosťou majú kurátori priestor podrobne o nich pohovoriť. Jedným z cieľov stretnutí je aj priblížiť prácu kurátora a zároveň predstaviť verejnosti odborníkov, ktorí Múzeum mincí a medailí tvoria. Ak nechcete žiadne stretnutie s expertmi múzea premeškať, prihláste sa pre odber noviniek emailom (na stránke Kontakty skrolujte dole).

V prípade záujmu o prehliadku so sprievodcom, resp. objednanie vstupu na konkrétnu hodinu, prosíme kontaktovať priamo jednotlivé expozície múzea.
Na všetky vzdelávacie a zážitkové programy platí zľava. Dvaja pedagógovia na skupinu 40 detí majú vstup zdarma. Minimálny počet návštevníkov v skupine je 15.
Na zážitkové a vzdelávacie programy je potrebné objednať sa minimálne 5 dní vopred. Bližšie informácie získate a objednať sa môžete priamo v jednotlivých expozíciách alebo na e-mailovej adrese: muzeum@nsb.sk

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.