Výstava Pôvab kameninových záhrad

Vyberte si z programov a aktivít:

Kreatívne kvety
Kvety zdobia záhrady a lúky. Ale môžu zdobiť aj výrobky z kameniny, dajú sa vytvarovať z papiera aj servítky. Výstava Pôvab kameninových záhrad ponúka všetkým deťom, žiakom, študentom,  dospelým,  okrem estetickej prehliadky 800 kusov kameninových výrobkov, možnosť dozvedieť sa ako vzniká keramika, dejiny továrne na kameninu v Kremnici, "historky" z rodiny majiteľov  továrne. No a potom podľa šikovnosti a chuti si každý môže v tvorivom kútiku kreovať vlastné návrhy monogramu, výzdoby, tvorenia kvetov, zdobenia hrnčekov. Stačí ak pedagóg alebo vedúci skupiny kontaktuje múzeum,  dohodne si termín návštevy a aktivity o ktoré prejaví záujem. Po vzájomnej dohode je možnosť "ušiť na mieru" edukačný program pre rôzne vekové kategórie.

Cieľová skupina: od materských škôl po seniorov

Čo je múzeum?
Program nadväzuje na učebné osnovy v rámci špecializovanej „hodiny dejepisu v múzeu" a sprostredkúva žiakom prvé kontakty s históriou a spoznávaním dejín prostredníctvom historických predmetov v autentickom prostredí historických objektov múzea. Žiakom približuje základné funkcie múzea ako inštitúcie a význam ochrany kultúrneho dedičstva. Zároveň pomáha žiakom ozrejmiť základné pojmy z oblasti muzeológie ako múzeum, expozícia, exponát, rozdelenie zbierkových predmetov, výstava, depozit, povolania zastúpené v múzeu, etiku v múzeu,  a pod. Program ponúka možnosť rozvíjať ďalšie témy, ako napríklad orientácia v čase - v jednotlivých historických obdobiach, prechádzka hudobnými slohmi, prípadne ďalšie témy a tvorivé aktivity po dohovore s pedagógom.

Cieľová skupina: žiaci 5. ročníka ZŠ

Tajomstvá erbov
Program nadväzuje na učebné osnovy a v rámci špecializovanej „hodiny dejepisu v múzeu" približuje žiakom vznik, vývoj a významy erbov. Zároveň žiakom sprostredkuje prvý kontakt s pojmom pomocných historických vied - heraldika. Žiaci sa zoznamujú s erbom mesta Kremnice a s erbom svojho vlastného mesta. Program dopĺňa tvorivá aktivita, v rámci ktorej si každý môže vytvoriť svoj vlastný erb.

Cieľová skupina: žiaci 5. - 6. ročníka

Kto na nás hľadí z morového stĺpa

Formou odovzdania hotových poznatkov sa účastníci vzdelávacieho programu dozvedia o jednej z najkrajších barokových pamiatok na Slovensku - Morovom stĺpe sv. Trojice, význam votívnej pamiatky, jeho ikonografia, niečo o autorovi. Pomôckou pri vzdelávacom programe môže byť účastníkov mobilný telefón s fotoaparátom.

Cieľová skupina: program je vhodný pre vekové kategórie od žiakov druhého stupňa základných škôl až po seniorov

Kultúra stolovania

Diskusia na tému kultúry stolovania v súčasnosti a v minulosti, spôsoby servírovania jedla, s využitím konštruktivistickej metódy múzejnej pedagogiky. Program je zakončený krátkou aktivitou pri ktorej sa účastníci  naučia jednoduchý spôsob skladania servítky ako súčasť stolovania.

Cieľová skupina: program je vhodný pre všetky vekové kategórie od žiakov, cez študentov, dospelých až po seniorov

Animácia obrazu

Portrét pani Hermélyovej na výstave dáva priestor na uvoľnenie fantázie, podporu a rozvoj invencie, kreativity, divergentného myslenia, provokuje k interpretácii umeleckého diela formou literárneho, výtvarného aj dramatického prevedenia.

Cieľová skupina: program je vhodný pre vyššie ročníky základných škôl a študentov

Umelecké slohy v Kremnici

Vzdelávací program prebieha na Štefánikovom námestí, v galérii a v Meštianskom dome, kde majú účastníci možnosť na malom priestore vidieť typické prvky viacerých umeleckých slohov a štýlov. Program je možné doplniť o Hudobnú prechádzku, kedy si môžu účastníci programu vypočuť krátku ukážku skladieb z jednotlivých období. 

Cieľová skupina: program je vhodný pre všetky typy škôl

Vyrobené v Kremnici včera a dnes

Vzdelávací program o továrňach ktoré existovali v minulosti a  súčasnej výrobe v Kremnici s využitím objektového učenia pri prehliadke výrobkov, ktoré môžu prejsť rukami účastníka programu.

Cieľová skupina: program je vhodný pre všetky typy škôl

Cena:
1 € (zľavnené vstupné ako pri bežnej prehliadke)
2 pedagógovia na skupinu 40 detí majú vstup zdarma

Kontakt:
Pôvab kameninových záhrad
Kremnická kameninová továreň 1815 - 1956 
Meštiansky dom, Štefánikovo nám. 32/38 v Kremnici
Tel. č. 045/6744165

Rezervácie: na všetky uvedené programy je potrebné objednať sa minimálne 5 dní vopred. Bližšie informácie získate a objednať sa môžete priamo na výstave Pôvab kameninových záhrad (telefónny kontakt uvedený hore), prípadne na e-mailovej adrese muzeum[at]nbs.sk .