Expozícia Líce a rub peňazí

Expozícia Líce a rub peňazí

Vyberte si z programov a aktivít:

Vytvor si vlastnú mincu
Program je spojený s tvorivou dielňou. Žiaci sa zoznamujú s mincami rôznych historických období, ktorými sa môžu inšpirovať pri návrhu vlastnej mince (kresbový návrh priamo do kartónovej formy mince). Starší žiaci si mincu môžu vymodelovať z plastelíny alebo modelovacej hmoty.

Cieľová skupina: žiaci základných škôl, stredné školy a gymnáziá

Ako vládli Anjouovci
Program z cyklu „Hodiny dejepisu v múzeu" nadväzuje na učebné osnovy a prezentuje vládnuci rod Anjouovcov (Karol Róbert a jeho syn Ľudovít) a ich hospodárske reformy. Na program sa dá nadviazať aj témou „Stredoveké mestá".

Cieľová skupina: žiaci základných škôl, stredné školy a gymnáziá

Peniaze a obchod
Program z cyklu „Hodiny dejepisu v múzeu" formou objektového učenia zoznamuje žiakov s konkrétnymi platidlami používanými v jednotlivých historických obdobiach na území dnešného Slovenska. Program žiakom objasňuje problematiku obchodu / obchodovania, resp. potrebu ľudí žijúcich v dávnych dobách vytvoriť sústavu ohodnocovania tovaru a služby peniazmi. Záver programu tvorí animácia, ktorá umožní žiakom vyskúšať si obchodovanie z doby pred používaním mincových platidiel (výmenný obchod). 

Cieľová skupina: žiaci 5. ročníka ZŠ, program sa dá prispôsobiť pre nižšie ročníky základných škôl, prípadne materské školy; v zložitejšej forme aj pre stredné školy

Remeslo má zlaté dno
Program je koncipovaný v rámci cyklu „Hodiny dejepisu v múzeu". Žiakom sa formou objektového učenia prezentujú témy ako cechové združenia, reguly a pravidlá konkrétnych cechov v Kremnici, cechové relikvie, a pod.
Mladším návštevníkom (MŠ) ponúka možnosť hravou formou sa zoznámiť s pojmami: remeselník, dielňa, učeň, tovariš, a pod. Záver programu je venovaný tvorivej animácii pod názvom „My sme malí remeselníci".

Cieľová skupina: žiaci 5. ročníka ZŠ, program sa dá prispôsobiť pre nižšie ročníky základných škôl, prípadne materské školy; v zložitejšej forme aj pre stredné školy

Pátranie po mieste
Program má svoju finálnu formu  v slohovej práci (esej). Zmyslom je získať skúsenosť s konkrétnym miestom a podať ju svojmu okoliu. Po spoločnom hľadaní odpovedí na otázky: Máte svoje obľúbené miesto (kút, izba, strom, jaskyňa)? Spomeniete si ešte na obľúbené miesto zo svojho detstva? V čom spočívalo jeho čaro? - si študenti vyberú ľubovoľné miesto, ktoré považujú za vhodné miesto pre seba - časť budovy, budovu celú alebo jej bezprostredné okolie... Následne sa snažia pátrať po histórii daného miesta, uvažovať o význame ochrany a zachovania určitých miest - kultúrnych, prírodných pamiatok, a pod.

Cieľová skupina: stredné školy, gymnázia; program sa dá prispôsobiť žiakom II. stupňa základných škôl

Kremnické minerály
Bohatou ukážkou minerálov z Kremnice a okolia, prezentáciou žilných systémov a vrtu žilou Schramen sa žiakom ponúka aktívna hodina prírodopisu strávená v múzeu.

Cieľová skupina: žiaci 8. - 9. ročníka ZŠ

Cena:
1,50 € (zľavnené vstupné ako pri bežnej prehliadke)
2 pedagógovia na skupinu 40 detí majú vstup zdarma

Kontakt:
Líce a rub peňazí - Peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska
Numizmaticko-historická expozícia NBS - Múzea mincí a medailí Kremnica
Štefánikovo nám. 10/19, 967 01 Kremnica    
Tel. č. 045/6780308 alebo 6742696

Rezervácie: na všetky uvedené programy je potrebné objednať sa minimálne 5 dní vopred. Bližšie informácie získate a objednať sa môžete priamo numizmatickej expozícii (telefónny kontakt uvedený hore) prípadne na e-mailovej adrese muzeum[at]nbs.sk.