Medailérstvo v dejinách Slovenska

Na druhom poschodí sa návštevník oboznámi s dejinami medailérstava na území Slovenska. Zhliadnuť možno najstaršie uhorské renesančné liate a razené medaily z kremnickej mincovne (z prelomu 15. a 16. storočia), takisto barokové a klasicistické práce, ako aj diela z 20. storočia. Prezentovaná je slovenská, rakúska, nemecká, maďarská i česká medailérska škola.

Nechýbajú ani medaily z vytvorené na medzinárodných sympóziách, ktoré múzeum pravidelne usporadúva od roku 1983. Atraktívna je i prezentácia postupu pri razbe a liatí medailí, ako aj vytvorenie atmosféry ateliéru rytca. Táto časť expozície ukazuje, že medaily sú kvalitnými umeleckými artefaktmi s dôležitou historickou výpovednou hodnotou.