Kremnické baníctvo a hutníctvo

Dejiny peňazí sú úzko späté s banskou činnosťou zameranou na získavanie drahých kovov. Čulý banícky život pulzoval v Kremnici a jej okolí stáročia až takmer do konca 20. storočia. Dnes sú bane opustené, zlikvidované, zavalené či zatopené banskou vodou. Slávnu minulosť tunajšieho baníctva približuje expozícia kremnického baníctva a hutníctva.

V unikátnom, do andezitu ručne vytesanom spodnom suteréne sú nainštalované jednotlivé typy historických banských štôlní od najstarších čias až po súčasnosť. V ich rámci sú vystavené rôzne banícke pracovné nástroje, banícke vozíky a zariadenia.

Ukážková expozícia bane

Autentickú atmosféru baníckeho diela dopĺňajú exponáty týkajúce sa práce baníkov a hutníkov, ktoré sú umiestnené v hornom suteréne. Návštevník sa môže bližšie zoznámiť s procesom povrchového spracovania rudy, môže zhliadnuť banské a hutnícke pracovné nástroje a pomôcky, maketu stúp, banskú klopačku, originálny oltárik s baníckou modlitbou, zbierku minerálov, mapy a plány baní a známeho turčekovského vodovodu, koksovú šachtovú pec, valcovaciu stolicu atď. Uprostred priestoru je symbolická tehla zlata predstavujúca hmotu 140 kg zlata, čo bola ročná produkcia baní v Kremnici v období po udelení mestských výsad v roku 1328.