Dejiny peňazí na Slovensku

Ukážky mincí a medailí v zbierkach kremnického múzea

Na prvom poschodí sa návštevníkom ponúka jedinečná možnosť komplexne sa oboznámiť s dejinami peňazí na území Slovenska od najstarších čias po súčasnosť s dôrazom na produkciu kremnickej mincovne. Návštevník sa oboznámi s technikou razby mincí od stredoveku až po súčasnosť, zaujmú aj skúšobné razby a raziace nástroje.

V úvode sa predstavujú rozmanité podoby predmincových platidiel a najstaršie razené peniaze na území Slovenska, ktoré razili Kelti v 1. storočí p. n. l. Nasleduje prehliadka rímskych, byzantských a západoeurópskych (karolinských) platidiel objavujúcich sa na našom území od začiatku nášho letopočtu do 10. storočia. Aj keď Veľká Morava vlastné mincovanie nepoznala, nálezy mincí bližších i vzdialenejších susedov dokladajú jej rozvinuté hospodárske styky. Neskôr sa územie Slovenska stáva súčasťou Uhorského štátu. Toto obdobie dokumentujú početné mincové rady drobných denárov, kvalitných strieborných grošov a svetoznámych kremnických florénov, neskôr dukátov.

Najstaršie mince sa razili ručne na kláte za pomoci razidiel a kladiva. Tento spôsob sa používal až do 17. storočia. Postupne sa zaviedla aj strojová razba - v Kremnici to bol od roku 1661 valcovací raziaci stroj, od roku 1710 vretenový lis, tzv. balanciér. Od 19. storočia sa súčasťou technického vybavenia mincovne stali automatické raziace stroje.  

Prelom 15. a 16. storočia sa nesie v znamení razby slávnych kremnických guldinerov. V ďalšej miestnosti sa návštevník oboznámi s rôznorodým obeživom mnohonárodnej habsburskej monarchie, ako aj so snahami o zjednotenie meny. História papierových platidiel v Uhorsku sa začala písať v roku 1762. Návštevník sa oboznámi s inflačnými peniazmi počas napoleonských vojen, revolučnými peniazmi povstalcov v Uhorsku z rokov 1848-49, bankovkami Rakúsko-uhorskej banky, či prvými československými bankovkami.

Čerstvú minulosť si možno oživiť sledovaním vývoja platidiel po roku 1948. Mimoriadnu hodnotu majú početné skúšobné a nerealizované razby kremnickej mincovne. Podrobne  je prezentovaný vznik slovenskej meny v roku 1993 - od kolkovania československých bankoviek, cez výtvarné návrhy na mince až po definitívnu podobu Slovenskej koruny. Na záver si návštevník pripomenie okolnosti zavedenia spoločnej európskej meny - Eura v roku 2009.